Realisatie: TiDi Graphics

Wat is manuele therapie

Manuele therapie is een vorm van onderzoek en behandeling van functiestoornissen van gewrichten, Na analyse van het individuele bewegingsapparaat, getracht wordt door het uitvoeren van specifieke mobilisaties en manipulaties aan borststukken, veranderde gewrichtsfuncties in de gewrichtfuncties in de gewrichten van alle bewegingsketens van het menselijk lichaam te optimaliseren.

Hoewel de opleiding tot manueel therapeut toegankelijk is voor artsen en fysiotherapeuten, ligt de uitoefening van de manuele therapie voornamelijk in handen van manueeltherapeutisch geschoolde fysiotherapeuten. Dit is niet zo verwonderlijk, Daar de achterliggend kennis van zowel het gezonde bewegingsapparaat als van veranderingen in de vorm en functie daarvan, goed aansluiten bij de deskundigheid van de fysiotherapeut. Door toename van de kennis van het menselijk bewegingssysteem is de manuele therapie continu in ontwikkeling.

De diagnostiek en de daaruit voortvloeiende behandeling worden hierdoor optimaal en voortdurend aan de modernste stand van de wetenschap aan gepast. Indicatie: De indicatie is de stoornis in het bewegingsapparaat die zich uit in klachten. Hierbij staan centraal de wervel kolom (hoofd, hals, borst, lendenen, bekken) en de ledematen.

De voornaamste klachten zijn pijn en/of beperkt bewegen en kunnen het gevolg zijn van een diversiteit van oorzaken. Behandeling: Het is gebruikelijk voorafgaande aan een manueeltherapeutisch consult de huisarts of specialist te raadplegen. Het manueeltherapeutisch onderzoek bestaat uit een oriënteren gesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van algemeen orthopedische en neurologische onderzoekstechnieken in combinatie met Specifiek manueeltherapeutische metingen, handgrepen en testen. Het doel hiervan is om de functiestoornissen, waaruit de klachten zijn ontstaan, c.q.de klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen, analyseren.

Als na onderzoek blijkt dat aanvullende diagnostiek (zoals röntgen, laboratorium enz.) wenselijk is, wordt contact opgenomen met de verwijzend arts. Indien na onderzoek blijkt dat behandeling zinvol is, wordt in overleg met de patiënt het behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit:

  • Specifieke handgrepen uitgevoerd met zachte druk of trek aan botstukken van gewrichten in de hele bewegingsketen, waarin tijdens het onderzoek de stoornis wordt vastgesteld.
  • Soms wordt gebruik gemaakt van gedoseerd impulstechnieken, waarbij een ?knappend? of ?krakend? geluid word waargenomen.
  • In voorkomende gevallen worden door de patiënt specifieke bewegingen uitgevoerd op aanwijzing van de therapeut om de herwonnen beweeglijkheid te behouden en/of verbeteren.

Na afloop van elke behandeling wordt het resultaat beoordeeld. Indien nodig wordt de behandeling bijgesteld.

Manuele Therapie: Deskundigheid en verzekering De manueel therapeut is een specialist op het gebied van diagnostiek bij en behandeling van stoornissen van het bewegingsapparaat.

Zijn specifieke deskundigheid is gebaseerd op postacademiale of postuniversitaire opleiding, waarvoor de opleiding fysiotherapie of geneeskunde de basis vormt. De patiënt zal bij een aantal verzekeringsmaatschappijen de vergoeding van de kosten voor consultatie van een geregistreerde (NVMT manueel therapeut in zijn verzekeringspakket opgenomen worden.